MY MENU

Thai Delmar Co., Ltd. เราจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งที่สดใหม่และอร่อยอยู่เสมอ

แนะนำบริษัท

บริษัท ไทยเดลมาร์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2532 ในนามของบริษัท โคอ๊อพ ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ และได้เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัทโคอ๊อพ ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด” เป็น “บริษัท ไทยเดลมาร์ จำกัด” เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ต่อมาได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในเครือ “นิสซุยกรุ๊ป” ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 จากการบริหารงานด้วยนโยบายที่ชัดเจนและรัดกุม ภายใต้โครงสร้างการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯประสบความสำเร็จ และมีอัตราการเติบโตขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงได้ย้ายโรงงานมาที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซียสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ เพื่อขยายกำลังการผลิตให้เพิ่มขึ้นและหลากหลายขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เป็นบริษัทย่อยของบริษัทนิสซุย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564

บริษัท ไทยเดลมาร์ จำกัด ยึดมั่นในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ด้วยการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อสังคม และให้ความสำคัญใน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน