MY MENU

Thai Delmar Co., Ltd. เราจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งที่สดใหม่และอร่อยอยู่เสมอ

สิ่งอำนวยความสะดวก

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มีการนำเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการควบคุมและจัดการระบบสาธาณูปโภค ทั้งระบบน้ำ ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ อีกทั้งยังตระหนักถึงการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการติดตั้งระบบ Mobile Moving Rack ในห้องเย็น เพื่อสามารถใช้พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด