Thai Delmar's logo Thai language English language
Quality Assurance หน้าแรก > การประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ

บริษัท ไทย เดลมาร์ จำกัด คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เป็นหลัก เราควบคุมคุณภาพตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การตรวจรับวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมถึงสุขลักษณะที่ดีของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตจากเรา นอกจากนี้เรายังตระหนักถึงคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่แท้จริงจากวัตถุดิบธรรมชาติ โดยควบคุมคุณภาพการผลิตและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการผลิต เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติอร่อย และมีความปลอดภัยในอาหารสูง

เรามีห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ที่อาจปนเปื้อนมาในขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการผลิต และเฝ้าติดตามสุขลักษณะของสภาพแวดล้อมและบุคลากร โดยห้องปฏิบัติการนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย เทคนิคการตรวจสอบที่รวดเร็วและแม่นยำ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ผ่านการฝึกฝนจนชำนาญ

เรายังมีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์หาสารปฏิชีวนะที่ตกค้างในวัตถุดิบ ในเบื้องต้น ( ELISA) เพื่อเป็นการเฝ้าติดตามวัตถุดิบ และบ่งชี้ความปลอดภัยทางด้านเคมี อีกขั้นตอนหนึ่ง

เรามีการทดสอบรสชาติ และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หลังจากปรุงสุก เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้มาตรฐาน รสชาติอร่อย เป็นที่พอใจของทุกคน


หน้าแรก| เกี่ยวกับเรา| ผลิตภัณฑ์| ติดต่อเรา
© 2010 Thai Delmar Co., Ltd. All rights reserved. Web site Designed By Nine Web Co., Ltd.