Thai Delmar's logo Thai language English language
Cetificate หน้าแรก > เครื่องหมายรับรอง

สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

“บริษัทมุ่งเน้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึง อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ และไม่มีนโยบายในการใช้แรงงานภาคบังคับ แรงงานนักโทษ แรงงานที่ผิดกฎหมาย และแรงงานเด็ก โดยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานแรงงานไทย  ไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ มีความโปร่งใสเป็นธรรม  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ  ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  โดยมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง”

บริษัท ไทยเดลมาร์ จำกัด ให้ความสำคัญในการจัดสวัสดิการและสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอด จนได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ” จากกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2551 และ 2552

 


หน้าแรก| เกี่ยวกับเรา| ผลิตภัณฑ์| ติดต่อเรา
© 2010 Thai Delmar Co., Ltd. All rights reserved. Web site Designed By Nine Web Co., Ltd.