Thai Delmar's logo Thai language English language
Cetificate หน้าแรก > เครื่องหมายรับรอง

นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท

นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท

  1. มุ่งมั่นจะปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดต่างๆ ทั้งของทางราชการและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. ดำเนินการป้องกัน และปรับปรุงวิธีการเพื่อลดปริมาณขยะ มลพิษทางน้ำเสีย มลภาวะทางอากาศ และสารเคมีปนเปื้อนที่เกิดจากการประกอบกิจการในโรงงาน ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
  3. รณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตให้มากที่สุด
  4. จัดทำมาตรการด้านความปลอดภัย ให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีความปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน และจัดทำแผนเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง
  5. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และสนับสนุนให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
  6. มีการพัฒนาทบทวน แก้ไขระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง


บริษัท ไทยเดลมาร์ จำกัด ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงาน จนได้รับเกียรติบัตร จากการเข้าร่วม “โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม” จากกระทรวงพลังงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
Certificate Detail :


หน้าแรก| เกี่ยวกับเรา| ผลิตภัณฑ์| ติดต่อเรา
© 2010 Thai Delmar Co., Ltd. All rights reserved. Web site Designed By Nine Web Co., Ltd.